การส่งเสริมความเข้าใจและการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เป็นฐานของนิสิตครูวิทยาศาสตร์โดยโปรแกรมพี่เลี้ยงออนไลน์

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน, รองศาสตราจารย์, exDeanna Marie LANKFORD , "Using social media to promote pre-service science teachers' practices of socio-scienctific issue (SSI)-based teaching", Asia-Pacific Forum of Science Learning and Teaching , ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2015, หน้า Article 3--
Publish Year International Conference 1
2016 inดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน, รองศาสตราจารย์, "The Current State of Pre-Service Science Teachers’ Uses of Socioscientific Issues (SSIs) in Science Teaching", The 4th International Conference for Science Educators and Teachers, 3 - 5 มิถุนายน 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย