แบบจำลองการประเมินนโยบายตั๋วโดยสารบนหลักการของเอเจนท์เพื่อการพัฒนาระบบขนส่งทางรางอย่างยั่งยืน