การศึกษาการเกาะตัวของสารประกอบอินทรีย์บนทรงกระบอกขนาดนาโนฮาโลอีไซด์เพื่อเพิ่มการนำไฟฟ้าโปรตอน