โครงการศึกษาความเป็นไปได้การใช้ประโยชน์เศษเหลือจากการผลิตเส้นใยสับปะรด