การศึกษาผลกระทบของรังสีแกมมาต่อโครงสร้าง ลักษณะรูปร่างและอนุมูลอิสระของไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่สังเคราะห์จากเปลือกไข่ไก่เหลือทิ้ง