การเตรียมและการศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางเพอรอฟสไกท์ชนิดอินทรีย์-อนินทรีย์โดยวิธีไอออนเลเยอร์แก๊สรีแอคชั่น