การศึกษาการยึดเกาะด้วยไฟฟ้าของโลหะผสมแพลตทินัมและดีบุกเพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเอทานอล