การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อราคาหัวมันสำปะหลังสดของไทยและแนวโน้มความสัมพันธ์ของราคาหัวมันสำปะหลังกับราคาของพืชชนิดอื่น ๆ

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.กฤษณา ตรีศีลวัฒนกุล, อาจารย์, "Deterministic Factors of Thai Cassava Prices: Multi-Uses of Cassava from Food, Feed, and Fuel Affecting on Thai Cassava Price Volatility", KnE Life Sciences, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2016, มกราคม 2016, หน้า 12-16