การออกแบบและพัฒนาเม็ดเจลบริโภคได้เพื่อเป็นตัวพาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในอาหารเหลว

Publish Year National Journal 1
2020 exสวรักษ์ จันทรเทพธิมากุล, inดร.สุกัญญา วิชชุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "จลนศาสตร์การปลดปล่อยของวิตามินบี 2 จากเม็ดเจลอัลจิเนตร่วมกับเวย์โปรตีนหรือแซนแทนกัม", วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 73-85
Publish Year International Conference 1
2018 inดร.สุกัญญา วิชชุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวสวรักษ์ จันทรเทพธิมากุล, "Rheological properties of Alginate/Whey Protein composite solutions and gel beads", The 11th Thai Society of Agricultural Engineering International Conference, 26-27 April 2018, 26 - 27 เมษายน 2018, ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย