การเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรักษาข้าวเปลือกในไซโลด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ, ความชื้นสัมพัทธ์, และความเข้มข้นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

Publish Year International Journal 1
2017 exชูเกียรติ โชติกเสถียร, inดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, รองศาสตราจารย์, "A study on the feasibility of quantifying the population density of stored product insects in air-tight grain storage using CO2 concentration measurements", Journal of Stored Products Research, ปีที่ 73, ฉบับที่ -, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 21-29
Publish Year National Journal 1
2018 exชูเกียรติ โชติกเสถียร, inดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินระดับการเข้าทำลายของด้วงงวงข้าวโพดในระหว่างการเก็บรักษาข้าวเปลือกด้วยการตรวจวัดความเข้มข้นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์", วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 26-37
Publish Year International Conference 1
2017 exชูเกียรติ โชติกเสถียร, inดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exดวงสมร สุทธิสุทธิ์, inดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, รองศาสตราจารย์, exสมนึก ฉิมเรือง, "A Preliminary Study of Pest Insect Detection during Paddy Storage in Small-Scale Grain Silos", ASABE Annual International Meeting 2017, 16 - 19 กรกฎาคม 2017, Spokane วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา