การพัฒนากระบวนการหมักเอทานอลจากลำต้นปาล์มน้ำมันที่ผ่านพรีทรีตเมนต์โดยใช้ระบบการเพาะเลี้ยงร่วมของยีสต์และแบคทีเรีย

Publish Year International Conference 2
2017 exPatcharin Jarastrakull, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุมัลลิกา โมรากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMalinee Sriariyanun, inดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimization for Organic acids pretreatment of Oil Palm Trunk by Response Surface Methodology", The 29th Annual meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB 2017), 23 - 25 พฤศจิกายน 2017
2014 exNongruk Khienpanya, inดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, exImrana Niaz Sultan, exAfrasiab Khan Tareen, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, "Influence of particle size of pretreatment oil palm trunk fibers from simultaneous saccharification and fermentation on ethanol production", the 26th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference: Biodiversity Biotechnology Bioeconomy (TSB2014), 26 - 29 พฤศจิกายน 2014, เชียงราย ประเทศไทย