การพัฒนาเทคนิคถ่ายภาพมุมสูงด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่อการตรวจวัดการเจริญเติบโตและทำนายผลผลิตมันสำปะหลังในระบบเกษตรแม่นยำ

Publish Year International Conference 4
2021 inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Agricultural UAVs: Application and Business Opportunity in Thailand Agriculture", 1st Japan, Thailand and Indonesia Joint Seminar on Sustainable Agricultural Development Goals (SADGs): Current Status and Future Development on Sustainable Agriculture and Food Supply System in Asia (ONLINE SEMINAR), 18 มีนาคม 2021, Kyushu ญี่ปุ่น
2021 exอริสรา เกษมจิตร์, inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, "A Preliminary Observation of Vegetation Indices in Relation to Sugarcane Growth Using an Aerial Imaging System", ISSAAS International Congress and General Meeting 2021, 5 พฤศจิกายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสรวิศ รอดทัพ, exกรรณิการ์ ครุฑจอน, exกนกวรรณ ศรนารายณ์, "Observation of Droplet Distribution as Sprayed with an Agricultural Unmanned Aerial Vehicle", ISSAAS International Congress and General Meeting 2021, 5 พฤศจิกายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนายธนพัต สุขเจริญ, inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Low-cost Imaging Device for Measuring Vegetation Indices of Cassava", ISSAAS 2016 International Congress and General Meeting, 5 - 7 พฤศจิกายน 2016, Hanoi สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Publish Year National Conference 6
2021 exกนกวรรณ ศรนารายณ์, exสรวิศ รอดทัพ, exกรรณิการ์ ครุฑจอน, inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราฉีดพ่นกับการตกสัมผัสของละอองสารที่ฉีดพ่นด้วยอากาศยานไร้คนขับ", การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 27, 25 - 26 มีนาคม 2021, เมืองฯ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2021 exอริสรา เกษมจิตร์, inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีพืชพรรณจากภาพทางอากาศกับการเจริญเติบโตของอ้อย", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 18, 9 ธันวาคม 2021, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2020 inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายสรวิศ รอดทัพ, exนางสาวกรรณิการ์ ครุฑจอน, exนางสาวกนกวรรณ ศรนารายณ์, "การทดสอบการตกของละอองสารที่ฉีดพ่นด้วยอากาศยานไร้คนขับทางการเกษตร", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 21, 30 - 31 กรกฎาคม 2020, เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ประเทศไทย
2019 inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสรวิศ รอดทัพ, exกรรณิการ์ ครุฑจอน, exกนกวรรณ ศรนารายณ์, "การทดสอบสมรรถนะเบื้องต้นของอากาศยานไร้คนสำหรับการฉีดพ่นฝอยทางการเกษตร", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 16 , 3 - 4 ธันวาคม 2019, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2018 exนายธนพัต สุขเจริญ, inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบมันสำปะหลังโดยการวิเคราะห์ภาพถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 19, 26 - 27 เมษายน 2018, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2016 exนายธนพัต สุขเจริญ, inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดดัชนีพืชพรรณสำหรับการประเมินความอุดมสมบูรณ์ของพืช", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติครั้งที่ 17 และระดับนานาชาติครั้งที่ 9, 8 - 10 กันยายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย