ผลของอินูลินที่มีต่อความคงตัวของอิมัลชั่น คุณภาพทางเคมีและกายภาพในแบตเตอร์จากเนื้อปลาบด