การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำหมักชีวภาพด้วยถังหมักชีวภาพแบบกวนผสมอัตโนมัติ

Publish Year National Journal 2
2016 inนางสาวปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, inนายเอนก สุขเจริญ, inนางจันทร์จรัส วีรสาร, inดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, exดร.รัตนะ บุลประเสริฐ, "ผลของระยะเวลาหมักนํ้าหมักต่อการเจริญเติบโตของต้นพริก", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016, หน้า 866-872
2016 inนางสาวปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, inนางจันทร์จรัส วีรสาร, inนายอุดม แก้วสุวรรณ์, inดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, exรัตนะ บุลประเสริฐ, "การใช้ถุงพลาสติกดำเป็นภาชนะบรรจุในกระบวนการทำปุ๋ยหมัก", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2016, หน้า 56-62
Publish Year National Conference 1
2016 inนางสาวปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, inนายเอนก สุขเจริญ, inนางจันทร์จรัส วีรสาร, inดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, exรัตนะ บุลประเสริฐ, "ผลของระยะเวลาหมักนํ้าหมักต่อการเจริญเติบโตของต้นพริก", ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 17, 25 - 26 มกราคม 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย