การผลิตกราฟต์โคพอลิเมอร์ระหว่างยางธรรมชาติกับสไตรีนโดยการฉายลำอิเล็กตรอน

Publish Year International Journal 5
2018 inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, exBulin Boonrod, exVarisara Phetarporn, exWorayut Saibautrong, exSetawit Juntarungsee, exKatapon Tiavirat, exThumrongrut Mungcharoen, "Evaluating the environmental impacts of graft copolymer prepared by conventional emulsion polymerization, electron beam irradiation, and gamma ray irradiation through life cycle assessment", Journal of Cleaner Production, ปีที่ 167, ฉบับที่ -, มกราคม 2018, หน้า 1038-1047
2015 exสันติ ใจเมือ, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, "Kinetic studies of styrene-grafted natural rubber emulsion copolymerization using transmission electron microscope and thermal gravimetric analysis", Polymer, ปีที่ 67, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2015, หน้า 249-257
2015 exThummarit Khomplod, exSurapich Loykulnant, exChaveewan Kongkaew , exPanitus Sureeyatanapas, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, "Electron beam radiation grafting of styrene on natural rubber using Taguchi's design", Polymer, ปีที่ 79, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน - ตุลาคม 2015, หน้า 135-145
2014 exKhamplod, T., exLoykulnant, S., exKongkaew, C., inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, "Preparation of graft copolymer of natural rubber and polystyrene by electron beam irradiation", Advanced Materials Research, ปีที่ 931-932, ฉบับที่ -, มีนาคม 2014, หน้า 73-77
2014 exSanti Jaimuang, exTerdthai Watanatum, exSunun Limtrakul, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, "The Effect of Process Factors to the Kinetic Studies of EmulsionCopolymerization of Natural Rubber and Styrene.", Advanced Materials Research , ปีที่ 844, ฉบับที่ 844, มกราคม 2014, หน้า 361-364
Publish Year International Conference 2
2014 exKhamplod, T., exLoykulnant, S., exKongkaew, C., inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, "Preparation of graft copolymer of natural rubber and polystyrene by electron beam irradiation", 5th KKU International Engineering Conference 2014, KKU-IENC 2014, 27 มีนาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exSanti Jaimuang, exTerdthai Vatanatham, exSunun Limtrakul, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, "The Effect of Process Factors to the Kinetic Studies of Emulsion Copolymerization of Natural Rubber and Styrene.", The 1st Asia Pacific Rubber Conference (APRC 2013), 5 - 6 กันยายน 2013, สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย