เฮทเทอร์โรไดโทปิกรีเซปเตอร์โมเลกุลใหม่จากอนุพันธ์ของเบนซีนและไบแนฟทอล

Publish Year International Journal 2
2022 inดร.บุญธนา วรรณเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exParadee Kwanmuang , exPiangkwan Jansukra, exBussaba Pinchaipat, inดร.ธันวาวรรณ ด้วงทองอยู่, รองศาสตราจารย์, inดร.ปณิทัต หาสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, exKittipong Chainok, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, "The Synthesis, Crystal Structure, DFT Calculations and Optical Properties of Orcinolic Derivatives as OH- Indicators", Crystals, ปีที่ 12, ฉบับที่ 9, กันยายน 2022, หน้า 1252
2021 exนางสาว เพียงขวัญ จันทรศุกรา, inดร.ธันวาวรรณ ด้วงทองอยู่, รองศาสตราจารย์, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, exผศ. ดร. กิตติพงศ์ ไชยนอก, inดร.บุญธนา วรรณเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesis, Crystal Structure and Optical Properties of 2-(3-(Hexyloxy)-5-Methylphenoxy)-N-(4-Nitrophenyl)acetamide for Anion Detection", Crystals, ปีที่ 11, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2021, หน้า 671