การให้ความร้อนแบบโอห์มมิคสำหรับอาหารเหลวผสมชิ้นอาหารในภาชนะบรรจุ