เทคนิคการเตรียมตัวอย่างพืชสำหรับการศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดเพื่อลดการใช้ออสเมียมเตรตตอกไซด์

Publish Year National Journal 5
2022 inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, inนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ, inนางพัชรี อำรุง, ex Supapan Seraphin, "Calcium Oxalate Crystals in Thai Peperomia pellucida (L.) Kunth Stems and Leaves", Microscopy and Microanalysis Research-The Journal of the Microscopy Society of Thailand, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 26-32
2020 inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, inนางสาวดารารัตน์ ช้างจันทร์, inนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ, "Calcium Oxalate Crystals and Leaf Anatomical Characteristicsof Kaempferia galanga L.", Microscopy and Microanalysis Research- The Journal of The Microscopy Society of Thailand, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, หน้า 28-33
2018 inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, inนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ, "Pollen Characteristics of Some Species in the Genus Bacopa", Microscopy and Microanalysis Research - The Journal of The Microscopy Society of Thailand, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 24-28
2017 inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, inนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ, "Freeze Drying versus Chemical Fixation Techniques for Scanning Electron Microscope of Succulent and Aquatic Plants Leaves", Microscopy and Microanalysis Research - The Journal of Microscopy Society of Thailand , ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2017, หน้า 28-32
2016 inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, inนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ, exProf. Dr. Supapan Seraphin, "Prismatic and Needle-Like Crystals of Calcium Oxalate in Thai Herbs", Siriraj Medical Journal, ปีที่ 68, ฉบับที่ No.3 Supp1, พฤษภาคม - มิถุนายน 2016, หน้า s34-s35
Publish Year International Conference 9
2023 inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, inนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ, inนางสาวนุสบา ครบุรี, exนายสุริยพงษ์ แจ่มใส, "Calcium Oxalate in Colocasia esculenta (L.) Schott", The 40th International Conference of the Microscopy Society of Thailand, 3 - 5 เมษายน 2023, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2022 inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, inนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ, inนางพัชรี อำรุง, ex Supapan Seraphin, "Calcium Oxalate Crystals in Peperomia Pellucida (L.) Kunth", The 39th International Conference of The Microscopy Society of Thailand (MST39), 29 - 31 มีนาคม 2022, ปทุมธานี ประเทศไทย
2020 inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, inนางสาวดารารัตน์ ช้างจันทร์, inนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ, "Calcium Oxalate Crystals and Leaf Anatomical Characters of Kaempferia galanga Linn.", The 37th International Conference of Microscopy Society of Thailand, 25 กุมภาพันธ์ - 28 มีนาคม 2020, อ.เมือง นครราชสีมา ประเทศไทย
2018 inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, inนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ, "Pollen Characteristic of some species in the Genus Bacopa", The 35th Microscopy Society of Thailand International Conference, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2018 inนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ, inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, "Reducing Osmium Tetroxide Usage in Preparing Ocimum Gratissimum L. Leaf Surfaces for Scanning Electron Microscope Analysis", The 5th International Anatomical Sciences and Cell Biology Conference, 24 - 26 กรกฎาคม 2018, กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
2018 inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, inนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ, "Leaf Surface and Pollen Morphology of A Medicinal Herb Limnophila Heterophylla (Roxb.) Benth", The 5th International of Anatomical Science and Cell Biology Conference, 24 - 26 กรกฎาคม 2018, กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
2016 inนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ, inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, "A Comparison between the Two Techniques for preparing Lemon Grass Leaf for Scanning Electron Microscopy", 11th Asia-Pacific Microscopy Conference 33rd Microscopy Society/39th Anatomy Association of Thailand Annual Conference, 23 - 27 พฤษภาคม 2016, กะทู้ ภูเก็ต ประเทศไทย
2016 inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, inนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ, exProf.Dr. Supapan Seraphin, "Prismatic and Needle-Like Crystals of Calcium Oxalate in Thai Herbs", APMC11/MST33/AAT39, 23 - 27 พฤษภาคม 2016, กะทู้ ภูเก็ต ประเทศไทย
2015 inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, inนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ, exProf.Dr. Supapan Seraphin, "Nanocrystals of Calcium Oxalate in Sweet Basil Leaves", AMC8&MST32, 28 - 30 มกราคม 2015, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2019 inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, inนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ, inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, "กายวิภาคศาสตร์ของดอก ผลและเส้นใยนุ่น (Ceiba pentandra (L.) Gaertn.)", The 13th Botanical Conference of Thailand, 14 - 15 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ, inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, "Comparison of Freeze Dry and Chemical Fixation of Leaf Tissue Using Scanning Electron Microscope", The 34th Annual Conference of Microscopy Society of Thailand , 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, inนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ, "Freeze Drying versus Chemical Fixation Techniques for Scanning Electron Microscope of Succulent and Aquatic Plants Leaves", The 34th Annual Conference of the Microscopy Society of Thailand , 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2017, อื่นๆ ประเทศไทย