การศึกษาระบบการจัดการให้ปุ๋ยร่วมกับน้ำชลประทาน เพื่อเร่งการเปิดกรีดยางพารา