โครงสร้างและกระบวนการทำงานของยีนที่เกี่ยวของในการกำหนดเพศ ของแมลงวันผลไม้ Bactrocera tau Walker