แบบจำลองโมเลกุลตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อใช้ในการผลิตพอลิเมอร์ชีวภาพที่มีสมบัติคล้ายพอลิเอทิลีน