ผลของการวิ่งเร็วระยะสั้นที่มีต่อเมตาบอลิซึมของกระดูกและความหนาแน่นของกระดูกของผู้หญิงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น