คุณลักษณะที่ตั้งของชั้นดินอ่อนเพื่อการแบ่งเขตความรุนแรงของแผ่นดินไหวในจังหวัดพะเยา