การสำรวจจำนวนราชินีในโคโลนีมดแดง เพื่อพัฒนาผลผลิตการเลี้ยงมดแดงในประเทศไทย