ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ ปริมาณโพลิแซคคาไรด์ และไฟโคไซยานินในสาหร่ายสไปรูไลน่าสายพันธุ์ Spirulina platensis (IFRPD 1182) และ Spirulina maxima (IFRPD 1183)

Publish Year International Journal 1
2018 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "Mutagenicity and Antimutagenicity of Polysaccharide and Phycocyanine Extracts of Arthrospira platensis (IFRPD 1182) anc Arthrospira maxima (IFRPD 1183)", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 51, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 208-221
Publish Year National Conference 1
2017 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inดร.วนิดา ปานอุทัย, "ฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ของสาหร่ายสไปรูไลน่าสายพันธุ์ Spirulina platensis IFRPD 1182 และ Spirulina maxima IFRPD 1183 ที่มีต่อสารเฮทเทอโรไซคลิกเอมีน", การประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 9 The 9th National Science Research Conference, 25 - 26 พฤษภาคม 2017, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย