การพัฒนาอนุภาคแม่เหล็กร่วมกับพอลิเมอร์ชีวภาพที่มีคุณสมบัติตอบสนองต่อค่าความเป็น กรด-เบส และ อุณหภูมิ ที่บริเวณการเกิดเซลล์มะเร็ง สำหรับการประยุกต์ใช้เป็นตัวนำส่งยาและปลดปล่อยยาต้านมะเร็ง