วิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ประชากรเมื่อข้อมูลมีการสูญหายและมีค่าผิดปกติ

Publish Year International Journal 2
2021 inดร.จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง, รองศาสตราจารย์, exรศ.สายชล สินสมบูรณ์ทอง, "Weighted maximum likelihood correlation coefficient to handle missing values and outliers in dataset", WSEAS Transactions on Mathematics, ปีที่ 20, ฉบับที่ -, กันยายน 2021, หน้า 415-430
2016 inดร.จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง, รองศาสตราจารย์, "Robust Estimators for the Correlation Measure to Resist Outliers in Data", Journal of Mathematical and Fundamental Sciences , ปีที่ 48, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2016, หน้า 263-275
Publish Year National Conference 1
2016 inดร.จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง, รองศาสตราจารย์, "วิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ประชากรเมื่อข้อมูลมีการสูญหายและมีค่าผิดปกติ", การนำเสนอผลงานวิจัยโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย