การศึกษาวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์สำหรับการถดถอยแบบแกร่งเมื่อข้อมูลมีค่าผิดปกติ

Publish Year National Conference 3
2018 exวีรภัทร ทวีทรัพย์, inดร.อำไพ ทองธีรภาพ, รองศาสตราจารย์, inดร.วันดี วณิชย์ศักดิ์พงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Fuzzy Holm’s Multiple Hypotheses Testing Procedure", การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 3 “นวัตกรรมที่พลิกโฉมสังคมโลก”, 25 พฤษภาคม 2018, มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี ประเทศไทย
2018 exปูเป้ สุดศิลา, inดร.อำไพ ทองธีรภาพ, รองศาสตราจารย์, inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าสูญหายของตัวแปรอิสระ ในการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบ 2 กลุ่ม", การประชุมวิชาการระดับชาติ UTTC Academic ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560, 8 มิถุนายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exกรองกาญจน์ สุขพันธ์, inดร.อำไพ ทองธีรภาพ, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบสถิติทดสอบสำหรับสมมติฐานเชิงเส้นในการวิเคราะห์ถดถอย กรณีความคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนไม่คงที่", งานประชุมวิชาการระดับชาติ (UTCC Academic Day) ครั้งที่ 2, 8 มิถุนายน 2018, อื่นๆ ประเทศไทย