ผลกระทบของตัวเจือร่วมอะลูมิเนียมและแกลเลียมต่อฟิล์มบางนำไฟฟ้าโปร่งแสงซิงค์ออกไซด์ ปลูกด้วยเทคนิคสเปรย์ไพโรไลสิส

Publish Year International Journal 3
2018 exWorapot, exAlichapat, exPitcha, exNutthida, inนายธเนศ ณ วิเชียร, exSamerkhae, inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, "Effect of aluminium doping concentration on microstructures, optical and electrical properties of ZnO thin films by spray pyrolysis technique", Materials Today: Proceedings, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - สิงหาคม 2018
2018 exWorapot Sripianem, inดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, "Effect of Al and Ga codoping on the morphological, electronic, and optical properties of ZnO transparent conductive thin films prepared by spray pyrolysis technique", Turkish Journal of Physics, ปีที่ 42, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2018, หน้า 688-698
2017 exPanaaek Athichalinthorn, exJidsucha Darayen, exWachira Puttichaem, inดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, exBoonrat Lohwongwatana, "The thermal-aging effect on the microstructure evolution and shear strength of the Sn-Rich Au-Sn soldering between AlTiC and Si substrate in microelectronics", Key Engineering Materials (9th International Conference on Materials Science and Technology, MSAT 2016), ปีที่ 751, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2017, หน้า 3-8
Publish Year National Conference 1
2014 exWorapot Sripianem, exDr.Samerkhae Jongthammanurak, inดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, "Design and Construction of Spray Pyrolysis Instrument for Semiconductor Thin Film Coating", The 8th Thailand Metallurgy Conference, 15 - 16 ธันวาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย