การลดความสูงลำต้นกล้วยไข่ด้วยพาโคลบิวทราโซล

Publish Year National Journal 1
2018 inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, "ผลของพาโคลบิวทราโซลต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไข่พันธุ์เกษตรศาสตร์ 2", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร , ปีที่ 49, ฉบับที่ 1 (พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 416-418
Publish Year National Conference 1
2017 inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, "ผลของพาโคลบิวทราโซลต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไข่พันธุ์เกษตรศาสตร์ 2", การประชุมพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16, 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2017, เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย