ระดับตะกั่วในเลือดของนกล่าเหยื่อในประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2019 inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรัตน์ เพือนรักษ์, exสิทธิชัย อิ่มจิตร, exดารา นภาเพ็ชร, exSiramet Nithiphatsophon, "ร้านอาหารแร้งสำหรับอีแร้งสีน้ำตาลหิมาลัยในประเทศไทย", Birding ASIA, ปีที่ 32, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 19-22
Publish Year International Conference 2
2015 exนิราวัฒน์ นารอด, exรุ่งทิวา สินศิริ, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Gender determination of rufous-winged buzzard: a preliminary study", International Ornithological Congress of South-East Asia 2015, 22 กรกฎาคม 2015, ขอนแก่น ประเทศไทย
2015 inนายภัทรพงศ์ จักรทอง, exประทีป โรจนดิลก, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การฟื้นฟูสุขภาพของนกล่าเหยื่อเพื่อปล่อยคืนธรรมชาตในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2551-2558", International Conference on Veterinary Science 2015, 12 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2014 exนิราวัฒน์ นารอด, exสมโภชน์ มณีรัตน์, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "นิเวศวิทยาของเหยี่ยวเล็กตะโพกขาว Polihierax insignis ในป่าเต็งรังในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี", Thailand Wildlife Seminar, 19 ธันวาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย