การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยานาโนชนิด core shell: Ag-Pd บนตัวรองรับแผ่นกราฟีนออกไซด์ เพื่อเร่งปฏิกิริยาการออกซิเดชั่นของกรดฟอร์มิกเพื่อเซลล์เชื้อเพลิงขั้วแอโนด