การประเมินคุณภาพที่สัมพันธ์กับความเข้มสีของข้าวนึ่งโดยใช้สเปกโทรสโกปีย่านมองเห็นและย่านใกล้อินฟราเรด

Publish Year National Journal 1
2017 exณัฐวุฒิ เนียมสอน, inดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, "กลไกการเปลี่ยนแปลงความชื้นในข้าวพันธุ์ กข31 ระหว่างการแช่น้าในกระบวนการผลิตข้าวนึ่ง", วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 1-8
Publish Year International Conference 1
2016 exนายณัฐวุฒิ เนียมสอน, inดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, "Effect of Parboiling Conditions on Quality of RD31 Parboiled Rice", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2559 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9, 9 กันยายน 2016, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2016 exนางสาวอริยนันต์ ตลับนาค, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความแก่ทุเรียนแบบทำลายน้อยที่สุดด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปี อินฟราเรดย่านใกล้", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2559, 9 ธันวาคม 2016, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย