การเตรียมและเพิ่มประสิทธิภาพตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่แยกได้ด้วยแม่เหล็กของวัสดุเชิงประกอบ Ba1-xLaxFe12O19/SiO2/Nano-TiO2