การสังเคราะห์และยืนยันโครงสร้างของสารประกอบเชิงซ้อนของอลูมิเนียมที่ถูกล้อมรอบด้วยลิแกนด์ชนิดซาลิซิลเบนซอกซาโซลเพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบเปิดวงของแลกไทด์และมอนอเมอร์ชนิดเอสเทอร์วงปิดชนิดอื่นๆ