การพัฒนากระบวนการย่อยเป็นน้ำตาลและหมักพร้อมกันเพื่อการผลิตเอทานอล

Publish Year International Conference 1
2014 exNongruk Khienpanya, inดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, exImranaNiaz Sultan, exAfrasiab Khan Tareen, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Influence of particle size of pretreatment oil palm trunk fibers from simulaneous saccharification and fermentation on ethanol production", The 26th Annual meeting of The Thai Society for Biotechnology and International Conference; Biodiversity, Biotechnology, Bioeconomy, 26 - 29 พฤศจิกายน 2014, เชียงราย ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2014 exนพวรรณ ด่านบำรุงตระกูล, exธีรพร ตังเจริญ, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของยูเรียต่อการผลิตเอทานอลโดย Saccharomyces cerevisiae Sc90", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย