การพัฒนากระบวนการย่อยเป็นน้ำตาลและหมักพร้อมกันเพื่อการผลิตเอทานอล

Publish Year International Journal 2
2022 exSultan, I.N., exKhienpanya, N., exTareen, A.K., inดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, "Kinetic study of ethanol production from different sizes of two-step pretreated oil palm trunk by fed-batch simultaneous saccharification and fermentation", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 56, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2022, หน้า 287-298
2021 exAfrasiab Khan Tareen, exNoppawan Danbamrongtrakool, exImrana Niaz Sultan, inดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, "Utilization of urea as a nitrogen source for ethanol production from oil palm trunk using simultaneous saccharification and fermentation", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 55, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2021, หน้า 448-455
Publish Year International Conference 1
2014 exNongruk Khienpanya, inดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, exImranaNiaz Sultan, exAfrasiab Khan Tareen, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, "Influence of particle size of pretreatment oil palm trunk fibers from simulaneous saccharification and fermentation on ethanol production", The 26th Annual meeting of The Thai Society for Biotechnology and International Conference; Biodiversity, Biotechnology, Bioeconomy, 26 - 29 พฤศจิกายน 2014, เชียงราย ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2014 exนพวรรณ ด่านบำรุงตระกูล, exธีรพร ตังเจริญ, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, "ผลของยูเรียต่อการผลิตเอทานอลโดย Saccharomyces cerevisiae Sc90", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย