การควบคุมขนาดของหยดในเครื่องปฏิกรณ์ช่องไหลจุลภาคสำหรับการผลิตไบโอดีเซล

Publish Year International Journal 1
2016 exTawai, A, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, inดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Control of Ethylene Dichloride Cracking Furnace Using an Analytical Model Predictive Control Strategy for a Coupled Partial Differential Equation/Ordinary Differential Equation System", INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH, ปีที่ 55, ฉบับที่ 38, กันยายน 2016, หน้า 10121-10131
Publish Year International Conference 3
2017 exNuttapol Aimerbtam, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Control of droplet size in a micro-channel reactor for biodiesel production", The 7th International TIChE Conference (ITICHE2017, 19 ตุลาคม 2017, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exNuttapol Aimerbtam, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Monitoring and Control of Droplet Size in a Micro-channel Reactor for Biodiesel Production", 2017 IEEE Conference on Systems, Process and Control (ICSPC 2017), 15 - 16 ธันวาคม 2017, Melaka มาเลเซีย
2014 ex Wirachai Chonwattana, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, exChayanin Jawrungrit, "Nonlinear Control of Interface Level in A Vertical Separator System", The 4th TIChE International Conference 2014, 18 ธันวาคม 2014 - 19 กุมภาพันธ์ 2015