การพัฒนาเทคนิคการประเมินคุณภาพและการคัดแยกคุณภาพเมล็ดถั่วเขียวแบบไม่ทำลายสำหรับการเพาะงอกโดยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้

Publish Year International Journal 2
2018 inนางสาวแก้วกานต์ พวงสมบัติ, รองศาสตราจารย์, exDr.Te Ma, exAsst. Prof. Dr. Tetsuya Inagaki, exProf. Dr. Satoru Tsuchikawa, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, "Near-infrared hyperspectral imaging for classification of mung bean seeds", International Journal of Food Properties, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2018, หน้า 799-807
2017 inนางสาวแก้วกานต์ พวงสมบัติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, "Nondestructive classification of mung bean seeds by single kernel near-infrared spectroscopy", Journal of Innovative Optical Health Sciences, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, มกราคม - พฤษภาคม 2017, หน้า 1650053-1-1650053-9
Publish Year National Journal 1
2017 inนางสาวแก้วกานต์ พวงสมบัติ, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, inดร.อาทิตย์ พวงสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSatoru Tsuchikawa, exTetsuya Inagaki, exTe Ma, "การจำแนกเมล็ดถั่วเขียวสาหรับการเพาะงอกด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีและการวิเคราะห์ภาพสเปกตรัมอินฟราเรดย่านใกล้", วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 23-29