การหมักพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตจากไฮโดรไลเสตลำต้นปาล์มเพื่อผลิตโคพอลิเมอร์ชีวภาพ (PHB-PLA)

Publish Year International Journal 3
2018 exJaruwan Marudkla, exApiranun Patjawit, ex Chaniga Chuensangjun, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Optimization of poly(3-hydroxybutyrate) extraction from Cupriavidus necator DSM 545 using sodium dodecyl sulfate and sodium hypochlorite", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 52, ฉบับที่ 3, กันยายน - ตุลาคม 2018, หน้า 266-273
2018 exMing-Hsun Tsai, exWen-Chien Lee, exWei-Chih Kuan, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exAncharida Savarajara (Akaracharanya), "Evaluation of different pretreatments of Napier grass for enzymatic saccharification and ethanol production", Energy Science and Engineering, ปีที่ 6, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2018, หน้า 1-10
2017 exAnupan Youngpreda, exTitiporn Panyachanakul, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exSunit Suksamrarn, exShinji Tokuyama, exSukhumaporn Krajangsang, "Optimization of poly(DL-lactic acid) degradation and evaluation of biological re-polymerization", Journal of Polymers and the Environment, ปีที่ 25, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2017, หน้า 1131-1139
Publish Year International Conference 2
2016 exJaruwan Marudkla, exWen-Chien Lee, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Poly-?-hydroxybutyrate (PHB) production by Cupriavidus necator DSM545 from oil palm trunk hydrolysate", The 2016 BEST Conference & International Symposium on Biotechnology and Bioengineering. June 24–25, 2016. National Central University, Taoyuan, Taiwan (http://www.best.org.tw/web/conference/detail.php?scid=6&sid=6), 24 - 25 มิถุนายน 2016, Tuoyuan ไต้หวัน
2016 exChaniga CHUENSANGJUN, exTakuya Kitaoka, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Preparation of cellulose nanofibers from wood/non-wood resources by TEMPO-mediated oxidation.", The 28th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference: Natural Resources & Bio-based Innovative Products (TSB2016). November 28-30th, 2016. Chiang Mai, Thailand., 28 - 30 พฤศจิกายน 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 6
2022 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exอภิรนันทน์ ปัจวิทย์ , exจารุวรรณ มารุจกล้า, "กรรมวิธีการสกัดพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตจากแบคทีเรีย คัปเรียวิดัส เนเคเตอร์ (Cupriavidus necator) ด้วยสารลดแรงตึงผิวโซเดียมโดเดซิลซัลเฟตกับสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์", Kasetsart University, 2022
2021 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exกัลยา เจริญเกียรติ, exชนิกา ชื่นแสงจันทร์, exจารุวรรณ มารุจกล้า, "กรรมวิธีการตรวจสอบสภาพความเป็นกรด-ด่างของผลิตภัณฑ์อาหารหมัก", Kasetsart University, 2021
2020 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exจารุวรรณ มารุจกล้า, exชนิกา ชื่นแสงจันทร์, "กรรมวิธีการผลิตพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตจากแบคทีเรีย คัปเรียวิดัส เนเคเตอร์ (Cupriavidus necator) จากไฮโดรไลเสตลำต้นปาล์มน้ำมัน โดยวิธีการเพาะเลี้ยงแบบที่มีการเติมแหล่งคาร์บอนเป็นระยะ", Kasetsart University, 2020
2017 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exกัลยา เจริญเกียรติ, exชนิกา ชื่นแสงจันทร์, exจารุวรรณ มารุจกล้า, "กรรมวิธีการผลิตกระดาษสารสี (pigment paper) จากธรรมชาติ วัดค่าความเป็นกรด-ด่างของผลิตภัณฑ์อาหารหมัก", Kasetsart University, 2017
2016 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exอภิรนันท์ ปัจวิทย์ , exจารุวรรณ มารุจกล้า, "กรรมวิธีการสกัดพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรต (Poly-?–hydroxybutyrate: PHB) จากแบคทีเรียคัปเรียวิดัส เนเคเตอร์ (Cupriavidus necator)", Kasetsart University, 2016
2016 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exอภิรนันท์ ปัจวิทย์ , exจารุวรรณ มารุจกล้า, "กรรมวิธีการสกัดพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรต (Poly–beta–hydroxybutyrate: PHB) จากแบคทีเรียคัปเรียวิดัส เนเคเตอร์ (Cupriavidus necator)", Kasetsart University, 2016