การเตรียมพอลิไวนิลแอลกอฮอล์เคลือบนาโนซิลเวอร์เป็นสารตั้งต้นประสิทธิภาพสูงด้วยระบบการเคลือบแบบวิวิธพันธุ์เพื่อผลิตภัณฑ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์หลากรูปแบบ