การเหนี่ยวนำการตกไข่และการผสมเทียมในเสือปลา

Publish Year International Journal 2
2016 inนางสาวสุวิมล พันธุ์ดี, อาจารย์, inดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of Amelogenin and Zinc-finger Loci for Sex Identification in Captive Felids", The Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มีนาคม - มิถุนายน 2016, หน้า 41-47
2016 inดร.เมทิตา สัสดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNarathip Vorawattanatham, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อารีย์ ทยานานุภัทร์, รองศาสตราจารย์, "Scotopic electroretinography in fishing cat (Prionailurus viverrinus)and leopard cat (Prionailurus bengalensis)", Veterinary Ophthalmology, ปีที่ 2016, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2016, หน้า 1-5
Publish Year National Journal 1
2016 inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNarathip Vorawattanatham, inนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง), inนางสาวกาวิล นันท์กลาง, exSudthisa Laopiem, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, "Correlation between serum estradiol and progesterone concentrations and vaginal cytology in fishing cats", Journal of Applied Animal Science, ปีที่ 9, ฉบับที่ supplement, มกราคม 2016, หน้า 62-63