การจัดสรรทรัพยากรผิดพลาดและผลิตภาพในอุตสาหกรรมการผลิตไทย

Publish Year International Journal 1
2018 inดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน, รองศาสตราจารย์, "Resource misallocation in Thai manufacturing industries between 1996 and 2011", International Journal of Economic Policy in Emerging Economies, ปีที่ 11, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2018, หน้า 306-311
Publish Year International Conference 2
2015 inดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน, รองศาสตราจารย์, "Trends of Resource Misallocation and Productivity in Thai Manufacturing Industries", 15th EBES Conference - Lisbon, 9 มกราคม 2015, ลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส
2015 inดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน, รองศาสตราจารย์, "Resource Misallocation in Thai Manufacturing Industries between 1996 and 2011", SIBR-RDINRRU 2015 Osaka Conference on Interdisciplinary Business and Economics Research, 3 กรกฎาคม 2015, โอซาก้า ญี่ปุ่น