การกำจัดก๊าซไนตริกออกไซด์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาทองแดง-สังกะสีบนตัวรองรับอะลูมินัม-เอ็มซีเอ็ม-41 โดยใช้ก๊าซแอมโมเนียเป็นตัวรีดิวซ์

Publish Year International Journal 1
2019 exThidarat Imyen, exNevzat Yigit, exYingyot Poo-arporn, exKarin F?ttinger, exG?nther Rupprechter, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, "Promotional Effects of Zn Doping on Cu/Core-Shell Al-MCM-41 for Selective Catalytic Reduction of NO with NH3", JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 743-757
Publish Year International Conference 1
2016 exPakkarada Sansuksom, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, "NO Reduction in a Catalytic Al-MCM-41 HoneycombReactor: Comparison of Mono-Metallic and Bi-MetallicCatalysts", The 5th Burapha University International Conference 2016, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, ชลบุรี ประเทศไทย