การประยุกต์ใช้การคำนวณ QM/MM เพื่ออธิบายกลไกปฏิกิริยาของเอนไซม์ Histone Deacetylase 8 และ Dimethyl Malate Lyase กับศักยภาพทางเภสัชวิทยา

Publish Year International Journal 1
2015 exDuangkamol Gleeson, inดร.แมทธิว พอล กลีสัน, อาจารย์, "Application of QM/MM and QM methods toinvestigate histone deacetylase 8", Med. Chem. Commun., ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2015, หน้า 477-485