การสังเคราะห์อนุภาคนาโนสเตียริเลตไคโตซานที่เชื่อมต่อกับสารเพิ่มความเสถียรต่อแสงเพื่อเป็นสารตัวเติมป้องกันรังสีสำหรับพอลิแลคติกแอซิด