การจำลอง วิเคราะห์ พัฒนา และออกแบบ ระบบระบายความร้อนของใบพัดกังหันในเครื่องยนต์กังหันก๊าซสำหรับโรงไฟฟ้า

Publish Year International Journal 1
2018 exNaris Pattanaprates, exEkachai Juntasaro, inดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รองศาสตราจารย์, "Numerical Investigation on the Modified Bend Geometry of a Rotating Multi-Pass Internal Cooling Passage in a Gas Turbine Blade", ASME Journal of Thermal Science and Engineering Applications, ปีที่ 10, ฉบับที่ 6, สิงหาคม 2018, หน้า 061003-1-061003-9
Publish Year International Conference 1
2016 exPannasit Borwornpiyawat, exEkachai Juntasaro, exAbdul Ahad Narejo, exPhilippe Traor?, exMatthias Meinke, inดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รองศาสตราจารย์, "Comparative Study of the CTM and SDM-IDC Methods for Diffusive Fluxes Calculation in the CFD Code Based on SIMPLE Algorithm on Highly Skewed Meshes", The 9th International Conference on Computational Fluid Dynamics (ICCFD9), 11 - 15 กรกฎาคม 2016, Turkey สาธารณรัฐตุรกี
Publish Year National Conference 2
2017 exกล้า ไล้ทองดี, inดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รองศาสตราจารย์, exเอกชัย จันทสาโร, "แบบจำลองเชิงตัวเลข Nonlinear Turbulence Model แบบใหม่ โดยใช้ Ansys Fluent User Defined Function", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, 4 - 7 กรกฎาคม 2017, นครนายก ประเทศไทย
2016 exนริศร์ พัฒนประเทศ, inดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รองศาสตราจารย์, "การเพิ่มประสิทธิภาพของช่องระบายความร้อนภายในใบพัดกังหันก๊าซ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30, 5 - 8 กรกฎาคม 2016, สงขลา ประเทศไทย