การวิจัยเพื่อพัฒนาโครงการจัดการของเสียอย่างสร้างสรรค์ประเภทครุภัณฑ์สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์