การส่งเสริมการเดินเท้าและการใช้จักรยานเพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

Publish Year International Conference 1
2016 inนายรัชด ชมภูนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, "Paving the Way to a Green Campus: Kasetsart University", International Workshop on UI Greenmetric 2016, 21 เมษายน 2016, Depok สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Publish Year National Conference 1
2016 inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, "การส่งเสริมการเดินเท้าและการใช้จักรยานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน", การประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย "แนวทางสู่ความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาไทย" ครั้งที่ 1, 28 - 29 พฤศจิกายน 2016, นครปฐม ประเทศไทย