กลยุทธ์การบริหารจัดการร่วมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษ์สมดุลนิเวศเพื่อความยั่งยืนด้านประโยชน์ทางการประมง: กรณีศึกษาชุมชนประมงจังหวัดชุมพร

Sub Project

Publish Year National Conference 1
2016 inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, exอ.มณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์, exดร.ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, exดร.อุไรรัฒท์ เนตรหาญ, exรศ.จิราภัษ อัจจิมางกูร, exรศ.ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, exนางสาวขนิษฐา บัวแก้ว, "การประเมินศักย์การผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำในระบบห่วงโซ่อาหารชายฝั่งของพื้นที่ปากแม่น้ำหลังสวนและเขตทะเลใกล้เคียงในจังหวัดชุมพร", การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ ๕ มหาวิทยาลัยพะเยา, 28 - 29 มกราคม 2016, แม่ใจ พะเยา ประเทศไทย