การศึกษาศักยภาพมะรุม เพื่อเป็นพืชทางการค้าของประเทศไทย